Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Naskah Drama Sampik Ingtai

Kaceritayang wenten sengke pangkat Mayor, magenah ring Waciu negari, madue pianak mawasta Nyonyah Ingtai sane sampun truni utawi menek bajang. Nyonyah Ingtai memanah jagi masekolah ring Angciu Negari, raris nunas mapamit ring biang ajine. nenten pisan kaicen ring biang ajine, sakewanten Nyonyah Ingtai pisereng pisan manahnyane jagi mlajahang raga, nenten prasida biang ajine ngandeg wiadin nglarang pangacep pianaknyane.
http://iputu-dirga.blogspot.com
Ingtai   : biang, aji.. tityang jagi masekolah ring angciu negari, dumogi biang sareng aji sueca ring pikayun tityang.
Aji       : cening ingtai, yening dadi aji ngidih, de je cening masekolah kema. Apa buin cening mawak luh, joh teken rerama. Nah kanggoang je jumah masuk, to disingaraja ade kampus madan kampus Undiksha.
Biang   : saje cening ingtai, buka munyin ajine iwau, kanggoang cening de joh – joh malajahang raga, biang satinut teken munyin ajine.
Ingtai   : aji, biang…. Sampunang je aji sareng biang sumandangsaya teken padewekan tityang. Diastun tityang mawak luh, nanging manah tityange sampun pageh jagi masekolah ring angciu negari. (sambil bersandar dipangkuan ibunya)
Aji       : nah – nah yening suba keto keneh ceninge, aji suba tusing ngidaang ngomong apa – apa, nanging pengidih aji melahang – melahang nyan cening ngaba raga, apang tusing pocol cening masekolah joh. (dengan keadaan terpaksa)
Biang   : (tusing ngomong apa – apa, sambilanga sungsut)
Ingtai   : inggih aji, wantah suksma sane prasida aturang tityang antuk sueca sane sampun icen aji. Dumadak – dumadik tityang prasida ngemargiang piteket aji.

Raris Nyonyah Ingtai memargi saha nyineb raga mabusana utawi mapayas sakadi anak lanang. Rauh ring tengahin margi raris mapanggih utawi macunduk sareng anak lanang sane mawasta I Babah Sampik saking Bociu Negari, ujut tatujone pateh ring Nyonyah Ingtai jagi masekolah ke Angciu Negari. Irika sareng kalih mapinta tangan utawi makenalan saha sami-sami nyihnayang raga.
Ingtai   : (dalam siluet mengganti busana menjadi laki – laki ( berjalan menuju angciu negari))        Aduuuhh….. dija ne sekolahe?? Dadi dewek paling (sambilanga saab – seeb lan ningalin anak ada anak muani kema lantas matakon). Beli, ampura nggih dados tyang uning ring dija sekolah angciu negarine?
Sampik : oohhh..tyang masih kal masekolah ditu. Tyang sampik, yening dados uning ragane sira? (makenalan)
Ingtai   : tyang ingtai (nama samaran belum diketahui/ masih dipikirkan oleh penulis) sawireh tetujon iraga patuh , lan bareng – bareng majalan kema. (mejalan ke sekolah angciu negari bareng – bareng)

Gelisang carita Nyonyah Ingtai sareng Babah Sampik sampun katerima dados sisya ring Angciu Negari, irika raris ipun ngrereh dunungan. Babah sampik sareng Nyonyah Ingtai nyewa kamar tuah asiki. Nyonyah Ingtai jejeh saantukan ida mapadewekan istri, raris Nyonyah Ingtai ngawi uwar-uwar utawi sengketa, pasirepane kaembadin antuk sabuk utawi kabelatin sabuk mangde nenten keni saling kosod. Yening wenten sane ngeliwatin wates punika jagi kakeniang danda.
Ingtai   : sampik, kengken ne? ci be ngelah tongos anggon ngoyong dini? Raga nu paling ne dija kal ngoyong.
Sampik : miehhh… patuh, raga masih bingung dija kaden ngoyong, ituni raga nyingak ada umah sewaan. Kengken yen ditu nyewa umah??
Ingtai   : nah dadi masih, lan jani kema. (mejalan ngalih umah).
Suba neked ditongos nyewa umah.
Ingtai  : ow dini… (makeneh) bieh sampik ento tolih ade punyan jepun gede sing je misi tonya oow???
Sampik : tong  getap gati cai …..  jeg care lue, pocol ci muani. Kengken ne kal payu dini?
Ingtai   : nah kanggoang suba lamun keto.
Sampik : kengken yen bareng – bareng akamar ajak dadua?
Ingtai   : (makeneh santukan dewekne maraga luh). Nah, nanging ada ane idih tyang.
Sampik : nah apa nto?
Ingtai   :(sambilanga madbadang sabuk) kene… nyen ja ane pules ngeliwatin sabuk ene, ia kakenain denda. Kengken nyak ci?
Sampik : nah, lamun keto, raga setuju – setuju gen.
Nenten kawilangan sampun suenyanne sang kalih masawitra, sirep sareng-sareng ngalila ulangun sareng-sareng, sinambi sami-sami nyinahang ipian, masekolah sareng-sareng sakadi anake masemeton. Kasuen-suen Ni Nyonyah Ingtai nyinahang raga, wusan ipun nyineb raga, sane mangkin ipun ngangge pepayasan utawi busana anak istri. Irika raris I Babah Sampik engsek ring manah, pariselsel ring dewek nenten uning ring kasujatian Ni Nyonyah Ingtai.
Ngawit punika raris I Babah Sampik sayan rumaket pasawitrannyane tur ngawiwitin nresnain Ni Nyonyah Ingtai.
 http://iputu-dirga.blogspot.com

Artikel Tiosan:
KeyWords:
Drama, Drama Basa Bali, contoh drama, imba drama, conto drama basa bali, drama basa bali sampik ingtai, kumpulan drama basa bali, drama menggunakan bahasa bali, drama berbahasa bali, drama mebasa bali, drama nganggen basa bali, drama base bali, download drama basa bali, contoh naskah drama basa bali, Drama basa bali nganggen bahasa Bali.1 komentar untuk "Naskah Drama Sampik Ingtai"

Unknown Minggu, 13 Februari 2022 pukul 20.36.00 WIB Hapus Komentar
mana lagi lanjutannya nggh?