Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Satua Bali: I Dagang Pindang

Inggih wenten katuturan satua jadma pangalu ngadol pindang. Wenten malih kacarita jadma mawasta Ni Rangda madue pianak asiki Luh kari daha. Inggih gelising carita I Dagang Pindang sarahina ipun madolan kapasar. Wau rauh ring samping umah Ni Rangdane, ipun makaukan nanjaan adolane. "Biang wenten pakayunan biang numbas pindang?" Masaur Ni Rangda" Tiang benten, tiang sampun ngelah.
" Raris pianake raris pianakengenken mangda numbas.. "Meme , meli ja pindang aukud kuda!" Awinan ipun ngenken numbas, dening manahe bes lintang culuk , ring I Dagang Pindang. Dening asapunika , taler katumbasang antuk memene angan asiki, ring madrue jinah. Pramangkin kataur, ring nentene nganggeh dumun . I Dagang pindang punika taler ipun wit saking culuk manah ipune ring pianak Ni Rangda, sakewanten batas maciri ring mata , genah ipune ngaduang demen, ten wenten ipun purun pacang mamaosang. dening asapunika, sausan Ni Rangda matumbasan , ipun i dagang pindang , ngararis kapasar madolan. Kasuen-suen pinah jantos sasihan antuk ipun, sanunggil ipun madolan mangda polih ipun jua madolan mangda polih jua ipun marika simpang nanyjaan pindang. Dening asapunika I Dagang pindang ngerantek manah ipune demen, raris ipun makarya daya, dalihan ipun mangda nyidaang ring pianakne Ni Rangda.
   Katuju pasaran, ipun tengai mamargi saking jumah ipune, mangda nyidaang ipun pacang nginep, malih sedeng becika pisan katuju sabeh, saru dajan ipune, dening kabelet antuk gentuh , tan wenten nyidayang mantuk ,raris wengian ipun ring margi. Rauh diwangan umah Ni Rangdane, raris ipun makaukan"Biang, biang". Raris masur nirangda "sira jero kauk-kauk, buin mameteng kakene?"taing biang , tiang i dagang pidang ". Asapunika ipun I Dagang Pindang. "Sapuniki ja, tiang wengian biang ,yen wantah biang ledang ,iriki tiang madunungan ring biang , nenten nyidaang tiang mantuk, antuk sabehe. Kaping kalih gentuhe ring tukade. yen wantah biang ledang , iriki tiang madunungan". Masaur Ni Rangda "Be dewa ratu, ne kenken tiang paturu luh , nang deriki sig pisagan tiange danginan nginep. Tiang kakene paturu luh jele pikantenang ring gumine, jerone muani mai neka nginep , buin padidi tusing ngajak anak luh". Raris katimbal antuk pianake "Meme , baang ja anake ento nginep, Dagang Pindange ento me. Padalem ja bes ujan kakene , buin pteng dje ja lakune, dini dibale gedene badanginan baang pules , buat petenge nyen ja ada anak nawang "!. Nah keto ja nyai keto ". Asapunika pasaur memene , mapaawinan durus ipun nginep irika . Napi irika ring bale gedene wehina masare . Dening nirangda dahating pageh manahe , makta kapatutan , tan wenten ja ipun mapenem . Newek I Dagang Pindang ring bale gedene . Pianak ipune jeg kumareseh manahne. Yen jagjagin kema welina ben i meme . yen tusing jagjagin kenehne ditu dogen ". Ring sapune aspunika, irika I Dagang Pindang raris ngakal daya, raris ipun mauab, ngantiang ningkag katipat ada ya. Punapi piragina antuk pianak Ni rangdane, raris ngaraos ipun ring meme ipune."Meme alihang ja katipat !". Ah ne te nyai , mara anak ngaraos katipat, nyai nagih katipat . Sajan nyai cerik , da keto-keto, suba orahang meme tamiu muani adane, awak paturu luh kakene, dadi jele panyambat anake. Kedeh taler pianak ipune . "Anak yang ngalih katipat keto ja . Orahange mendep . Asapunika memene. Baose punika piragin ipun antuk I Dagang pindang."Biang, punapi harsaang  okan biange , piragin tiang ngarsaang katipat , meriki tiang ngaturin , tiang ngaturin tiang kari makta malih asiki . " Dong jemakin me !"Asapunika pianak ipune . Dening bes pangulgulan pisan pianak ipune taler kaambil , kaidihang ring dagang pindange. Sasampuna kaambilin malih I Dagang Pindang ngojog pedeman ipune . Durung painganan telas antuk neda ring pianake Ni Rangda , malih muab I Dagang Pindang " wahem ngntiang nyadeg pindang apa bedik ". Punika taler piragina antuk pianakne Ni Rangda. Malih ipun nagih ring memene "Meme yang ngalih pindang .Masaur raris memene . "Ne nyai madaar liu pesan . Bes kelebihan ben nyai ngawenang jengah memene. Malih jagjagin ipun antuk dagang pindang . Napi biang karsang antuk okan biange , piragiang tiang ngarsahang pindang, punika tiang ngaturin bing pindang, , icen okan biange . Nah meme jemakin te!. Asapunika saur pianakne malih ipun medem . Dening asapunika ,manah-manah I Dagang Pindang " Katipat sadeg, suba nagih katipat . Pindang sadeg suba nagih pindang nagih pindang. ne kenken abetne madaya , mangdane nyidayang mai pianakne ni Rangda. Jani awak ngntiang masaput. Ketoang te, nyanan dong ajakje mai nagih masput bareng. Asapunika manahne I Dagang Pindang tur malih ipun mauab. Wahem, ngantiang masaput lumbang jani ngantiang pules pang anget . Piragina antuk pianakne Ni Rangda , Dening ipun kamula culuk manahne ring I Dagang Pindang , malih ipun nagih ring meme. "Meme yang masaput lumbang". "Beh dewa ratu , ne te nyai ajak pangulgulan nyaine . Jani mara anak ngaraos masaput lumbang , nyai bareng nagih. masaput lumbang . Yen pada anak nawang bakal kudiang awakke teken kenkenang. Sinah bakal ada kadanin di gumine jele pesan suba pajalan ane keto. " Ah, yang sing ja nyak , yang nak masaput lumbang meme, sada nyangetang, ipun ngaraos. Dening asapunika I Dagang Pindang mendep sawireh ipun sampun magijeg-gujegan raose ring ring memen ipune , Ipun I Dagang Pindang ngukur pisan manah ipune, sinah pacang rauh marika , pianak Ni Rangdane. Dening asapunika , teka wetu manah manah ipune Ni Rangdane ngantenang solah pinakne asapunika, raris brangti ipun tur ngamores. Nah kenken ja budin nyaine , lautang ba, makeneh masaput lumbang, kema sig dagang pindange laku. Bu telas raos memene , jeg malaib ipun kabale gedene. Sarauh derika, kakantenag antuk I Dagang Pindang. Yeh, ni luh dados mariki yen wenten anak uning nyen. Padem tiang deriki nyen . Sapuniki tiang padewekan". Masaur pianak Ni Rangdane . "Tiang ngantiang masaput lumbang nika . wau asapunika , kumarebet manahne  I Dagang Pindang , tur marengan matan ipune , dening galang sasih, yen wenten jadma paingenan ton ipun . Suung nenten wenten sapa sira. Inggih kenten ja luh , ten munggah !". Nggih dong mariki masaput bareng ajak beli , niki masaput lumbang ". Napi tan carita , matemu ipun irika. Ring sampune asapunika , benjang das rahina I Dagang Pindang ipun makaon , jejeh manah ipune yen pade wenten anak uning , dening panyaman ipun akeh. Awinan ipun gaganycangan antuk.
Tan kacarita ipun I Dagang Pindang , carita mangkin ipun pianak Ni Rangdane. Benjang semengan , dening manah ipune lintangan bonggan , raris ipun ngarereh  gamongan ring kunyit , kadagingin lunak, punika karatus , sempleg wastan ipune risampun maratus, punika raris kaanggen taterek , uap ipun muan ipune rauh kacikut. Dados sakadi seming rupan ipune , raris ipun ngambil tengakluk kuning , tur raris ipun kajaba. Ipun nganggur ring pagenahan timpal ipune bajang-bajang. Durung ja wenten timpal ipune mataken , Reh sampun uningine jadma demen ajum , raris ipun ngarihinang mataken " kenapa ka yang maboreh kuning?" raris tebaga ring timpal-timpal ipune " peh , nyai gelem". Asapunika timpal ipune ". Dong enden , asapunika pianak Ni Rangdane . Sambilang kipek-kipek baongne. "Doh lamun tusing gelem , pengeng ". Dong masih , asapunika malih ipun. Raris ipun ngakak kedek ni luh pianak Ni Rangdane . hahahah dung tawange . Napi sami pakadesem timpal ipune . Ja kenken, demen ajum janenge, dadi mara tebag orahange gelut taruna, ja kendel gati , nah de ja ngarepang jadma keto . Sapunika pakehangan timpal-timpal ipune . Nggih galisan carita malih pianak Ni Rangdane nganggur ring umah misan ipune ,sane mula nemenin. Irika genah ipune ngedengan bonggan ipune. Raris ipun mataken "Beli wayan kenapa ke tiang materek kuning "?Kenapa beli takonin, tawang beli , tara beli ngaba. "Inggih te tebag". Sapunika pianak ni Rangdane . Materek di gidat , apa nyen lenan telken pengeng ". Asapunika misan ipune . "Dong enden, sing twang tiang ben beli wayan ". Sapunika sane luh . Punapi wau asapunika malih katebag antuk misan ipune , manahe saking ngulgul. "Keto je dagang pindang ngelut nyai dibi sanja . "hahahahaha, tawang ben beli wayan ". :Beh yen keto dong sajan ja nyai . Sapunika misane kadi rengete". " Anak ye nginep dibi sanja kema ngaku petengan ya madagang. Sapunika antuk ipun nyatiang malih. Napi rengat pisan misan ipune. "Bah . yen kakene ja salah nyaine, enden-enden beli matakon malu teken memen nyaine , yen piti saja keto, lacur nyai . Lakar pungggelin beli urip nyaine. Napi nyagjagan raris misan misan ipun ring Ni Rangdane , tur raris katakenin ipun Ni Rangda " Meme , ne kenken unduk pianak meme . Ja mulih mara matuturan jumah , nagku somahina teken Dagang Pindange. Saja tusing?" Napi wau asapunika kaplegan memen ipune . Yadiapin ten angken, pianake sampun ngaken , dados renget kaponakan ipune ni rangda , Reh tanpa saur Ni Rangda , raris kambiang lu, punika kaanggen manteg . Sapisan mawinam padem. Malih rereha misan ipune, malih panteg ipun taler padem sapisan. Dening ipun masolah kaon, yadiapin kariang ipun, tan wangde ipun pacang mamanggih pangapet jagat.
 


Satua puniki kaambil Saking Lontarring Gedong Kirtya-Singaraja:
No lontar: 1631 VIb

2 komentar untuk "Satua Bali: I Dagang Pindang"

Apri Fahmi Senin, 26 Januari 2015 pukul 15.11.00 WIB Hapus Komentar
Keren gan artikelnya sangat bermanfaat!!! :)
by: afs17-knowledge
Belajar BahasaBali Senin, 26 Januari 2015 pukul 19.21.00 WIB Hapus Komentar
Iya gan Terima Kasih :)