Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Satua Bali: I Kidang Ngelawan I Kakul Malomba

Ada katuturan satua di alas Kemudasari hidup I Kidang ane kalintang bobog. Lianan teken ento ia stata nyumbungan tanduknyane sane landep tur awakne ane galing. Pajalan iane gancang pesan, buina ia prasida makecos joh pesan. Kema mai ia ngumbar munyi, duaning ia merasa kapinin padewekan ririh lan kuat. “Dialase tenenan awake mula paling kuat “ Keto pamunyine I Kidang.
Sedek dina anu I Kidang tuun gunung. Teked di asahe I Kidang nepukin sampi ane sedeng neda padang. Ditu lantas I Kidang ngomong sumbar saha nyindir ia I sampi. ” He buron gede, tanduk ibane lanying lan lantang, sakewala pocol yang kakeneh baan wake, iba tuara bani metanding, He…… buron sumbung mai malomba ajak wake, kema malaib ke pucak gunung, wake sing ja ada len I Kidang ane paling andel malaib. “
Sasubane I Kidang sasumbar di samping I Sampi, ditu lantas I Sampi masebeng tusing luung kapinin I Kidang. I Sampi sanget pesan gedene ningehang munyin I Kidang buka keto. ” Wake sedeng layaha, da gugula wake, hus … hus…. hus….”. dengusan I Sampi. Ngelantur ia I Kidang ngamimig, ” Tanjung acepok doen, pasti suba I Kidang ulung ka jurange .” Keto nyetne I Sampi maimbuh basangne gedeg.
I Kidang ngelanturang pejalane maimbuh keneh bangga, ” Buron gede cara I Sampi tuara bani ngelawan I dewek, apa buin buron ane cenikan teken I Sampi, sing ada apane, “ keto munyine I Kidang dikenehne. Semeton Rare Angon Nak Bali Belog ngiring lanturang satuane.
Kacarita ane jani I Kidang neked dialase ane kalintang sripit tur singid pesan, ditu ia matemu ngajak I Lelipi. ” He …. buron ane maelogan tur melenggang, awak ibane bunter lan dawa, sakewala tuara bani nantang awake .” Ditu I Kidang mamunyi paek teken I Lelipi cara nantangin tur nundunin. Gedeg ipun I Kidang. “He…. buron manyali cenik, mai malomba ajak wake, kema ke pucak gunung, wake I Kidang apan iba nawang, wake inan kuate malaib.”
Disubane ada pamunyin I Kidang buka keto masaur I Lelipi sambilanga nyeledet ke tongos I Kidang majujuk. ” He…. kampung icang nu ngender ia I Katak, icang ngidih, da cai ngugul ! Ssss…!” Keto pamunyine I Lelipi.” Yening kenehang sombong pesan burone ento, cotot cepok gen suba nga sek sek “ Keto pamunyine I Lelipi disubane masusupan ketengahing bet.
Nepukin I Lelipi masusupan macelep ketengahin bet, I Kidang kedek ngrakak. Ia ngaden lelipine ento jejeh. Beh demen kenehne ia I Kidang, ditu ia makecos maduluran ngegoh-ngegohin jit iane. Sasubane keto, sambilanga majalan dipundukan umane ia mengending-gending baan demen kenehne. “Yening lamunang jani, saja burone jejeh tekenin bena, onyang ento burone pada cenik nyaline. To I Sampi, I Kambing, I Lelipi, muah ane lenan, makejang ento takut !”.
Di pundukan umane tan pesangkan I Kidang mareren, duaning kelangen nepukin I Kakul ane megaang adeng-adeng, nepukin I Kidang nyengking tur tegeh sebengne, I Kakul ngejer ketakutan. Ditu lantas I Kakul ngengkebang tendas ipune. Nepukin unduk I Kakul abuka keto, ditu I Kidang merasa bangga teken ukudan, laut ia makraik, ” He…. buron ane tuara matulang, awak ibane cerik tur bunter, sakewala iba tusing bani nepukin galang. “ I Kidang tuara med ngawalek I Kakul, duaning abuka keto gedeg iane I Kakul apang nyak malomba. ” He…. buron nista, ayo lawan bena malomba melaib, kema ke pucak gunung, bena I Kidang lawan melaib ane tuara taen kalah.”
 I Kidang Ngelawan I Kakul Malomba. Ningehang munyine I Kidang abuka keto, I Kakul ngejer ketakutan, duaning ia merasa teken awak cenik tur sintrig. I Kakul tuara bani matolihan baan jejehne. Dugase ento I Kokokan, I Kecetrung miwah kedis ane lianan pada melaib, duaning ningehan munyin ia I Kidang kalintang keras tur jele pesan.
I Kakul mautsaha siep tur nengil apang tuara ngenah gedeg iane teken I Kidang. Sakewala dugase totonan terus-terusan I Kidang ngawalek, nganistayang tur stata nyelek-nyelekan warga I Kakul, ditu mara ia makita nengok matolihan baan gedeg basang ipune. Dugase ento I Kakul mesaut, ” He …. Kidang yening keto ya penantang caine kapinin kai, kai nyak, sakewala baang kai ngidih galah akudang wai dogen, ditu mara lombane kelaksanang.”
Sing ja kodag-kodag demen kenehne I Kidang, ningehang pesaut I Kakul abuka keto. Buina mara jani, tur tumben ada buron ane bani ngalawan ngisinin kenehne. Ane paling ngeranayang ia demen sing ja ada apa len, baan lawane metanding kalintang cenik, belog ( cara Nak Bali Belog ) lan pejalane lembed-lembed-lembed. Ento maawinan I Kidang kapiandel pesan kapinin dewek lakar menang. I Kidang dot pesan ngundang buron-burone ade ada di sawah lan buron-burone ade ada di alase lakar ajaka ngadang upacara kemenangan iane ditu di alas Kemudasari.
Kacritayang jani tatkala tengah lemeng para kakule mapupul makejang lakar maruman unduk pecentok ngelawan I Kidang. I Kakul di paruman prasida ngerincikang naya upaya apang presida ja ngalahang I Kidang buron ane kalintang bobog tur stata mabikas corah. Warga Kakul dugase ento suba pada cumpu tur satinut lakar ngepah dewek apang ada selantang-lantang jalan ke pucak gunung. Ada ane beten, ada ane nongos di bangkyang gununge, ada ane nongos di lambung gununge, lan ada ane ngongos di pucak gunung.
Disubane dina pacentok, pasemengan pesan kekawitin lombane ento. Tuara kena baan ngitung saja burone ane mebalih lombane dugase ento, minakadi I Cicing, I Kambing, I Gajah, I sang Mong, muah burone ane lianan. Teken para kedise lan para gumatat-gumitite makejang ento pada mebalih lakar nyaksiang pacentoke ento.
Ritatkala pretanda lombane kamunyiang, ditu lantas I Kidang melaib kenceng pesan. Suryak para penonton duk punika tan papegatan, umyung winaluya suaran guruh, selantang-lantang jalan tongos melaib ane suda kasungkemin warga I Kakul suba pada syaga. Ajahang pesan I Kidang saget suba neked dilereng gununge. Ditu I Kidang ngelurin I Kakul. ” Kuuuuulll” Kaukan I Kidang lantang maimbuh bangga teken paukudan. Ia ngaden I Kakul nu ada beten. “Caaaangg Kidaang !” Pesaut I Kakul di sampin ia I kidang. Ditu laut I Kidang ngencolang tur ngamecatang malaib. Disubane neked di bangkyang gununge I Kidang buin ngaukin I Kakul, “Kuuulll, kalah cai Kuull !” I kakul becat masaur, ” Caang Kidang” . I Kidang merasa makesiab tur buin ngamecatang melaib. Ane jani suba kone I Kidang teked di lambung gununge. “Kuuull …. ! Jani mara seken ia kalah “. Keto pakaengan ipun I Kidang. Sakewala, I Kakul suba masaut , “Caaaannng ! Kidang.” Sebarengan I Kakul masaur, para burone ane lian milu pada masuara. I Macan ngaum, I Srigala pada mekraung, I Kambing mangembek, I Kedis pada makeber maduluran munyi cara magending. Ento maka cihna utawi pretanda pucak gunung suba ajengkal. I Kidang nyangsan bingung tur maksa ukudang apan plaibne becat pesan.
Semeton Rare Angon Nak Bali Belog. Kacrita ane jani, I Kidang suba neked di pucak gunung. Sakewala ento, I Kakul ane cenik galing suba negak masila siding ditu di pucak gunung. Duaning ia I Kidang suba teked di pucak gununge, tur ia merasa suba menang. Sakewala dugase enti I Kidang dot mastiang kemenangan ipune majalaran ngaukin I Kakul, ” Kuulll! ija cai Kuuulll…? Keto petakone I Kidang sada lantang. “Caaang Kidang, caaanngg suba uli tuni negak dini, ne peluh caange suba kanti tuh.”
Makejang para penontone masuryak, duaning I Kidang bobog, jele, tur corah presida kekalahang buron sane kalintang cenik. Para kedis ane ada di kayune makejang pada manguci, baan demen ipune nepukin buron ane sombong ento kalah. Kambil saking Pupulan Satua Bali oleh I Ketut Keriana, M.Pd. Kaposting oleh Rare Angon Nak Bali Belog.
Sumber Ring: Rare AngonNak Bali Belog

KeyWords:
Satua Bali, kumpulan satua bali, I Kidang Ngelawan I Kakul Malomba, download kumpulan satua bali, cerita bali, dongeng bahasa bali, cerita bahasa bali, cupak lan gerantang, cupak gerantang, i cupak teken i gerantang, satua bali i cupak lan i gerantang, pupulan satua bali, pupulan satua bali lengkap. 

Artikel Lainnya: 

Satua Bali: I Cupak teken I Grantang

Satua Bali: I Kambing Takutin Macan

Posting Komentar untuk "Satua Bali: I Kidang Ngelawan I Kakul Malomba"