Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Satua Bali: Jero DalangRing desa pendem sane dumun kabaos wenten dalang lintang pradnyan, mawasta gurun pagep, kasub ring jagat jembrana antuk wikane ngawayang. Nuju ring dina soma kliwon sorene bawu surup surya dane lunga jaga ngawayang ring banjar lalater, ngawayang nyanan wengine, dane swengin, anggara manis. Wawu rauh pamargin dane ring
banjar tngah, kacunduk ring jadma jaga nanem rare padem ring setra pabajangan. Kabaos punika pianak Ni Penek sane padem, matuuh bawu roras rahina. Dane gurun pagep, nglawutan pamargin dane lunga ka banjar lalateng. Sausan dane ngawayang, sampun langkung ring tengah wengi raris dane budal, wenten ngiringan dane, maparab pan ameng bahu rauh ring banjar tengah, dane makayun kangin ngamarginina, mangda gelis rauh ring desa sebetan. Diba udane rauh ring setra pabajangan, pirng dane wenten rare ngeling ring setra pabajangan, raris desekin dane, tur alon-alon dane mamargi. Sampun jampek ring genah rare ne ngeling punika, ajinang dane leyak sareng kakalih, nyandanin rarene punika. Raris saup dane saking duri, keni rarene punika prebutin dane. Leyake punika galak jaga ngrebut dane gurun pagep. Rarene punika gelis patimbalan dane ring pan ameng, dane gurun pagep newek nandingin leyak punika. Tan wenten suwe dane mayuda, kning gisiange leyak punika makakalih, tur ipun nyumbah ring gurun pagep ngidih urip, tur rare punika tunas ipun. Gurun Pagep tan wenten weh, raris baktana  budal kapondok dane. Kabaos manngkin ni penek sane nglah pianak padem, semeng semeng ipun kasetra pabajangan makta sagi, upakaran rare padem. Sarauh ipun ring setra, kaguat ipun ningalin ang-bang pianak ipun clong, mablubangan, bangken pianak ipun tan kari irika, raris ipun budal, mapierah ring kurenan ipun, miwah ring pisagan ipun. Sampun sawatara dauh kalih, ipun ningeh orti, reke dane gurun pagep, polih nuduk rare ring setra pabajangan, sorene Ni Penek ngindaran kapondok dane gurun pagep, nyantenan ortine. Sarauh ipun ring pondok dane gurun pagep, dane gurun pagep minab sampun uning, raris dane ngriginan ngandika. penak ngenken nyai mai ngalih pianake, dengokin di ayunane masaut ni penak, inggih. Raris ipun nengokin ayunane, trang antuk ipun yen rare punika, waluya kadi pianak ipun sane sampun padem, nanging ipun tan wenten purun nakonin, manah ipun, wireh rare sampun padem, nika pan uning maurip malih. Raris ipun matur ring gurun pagep nakenin indik dane olih rarene punika gurun pagep nuturin saking awit pamargin dane ngantes olih ngrebutin rarene punika. Irika Ni Penek bawu sadin, yan rarene punika mula pianak ipun sane padem, urip malih, raris tunase ring dane gurun pagep. Pangandikan dane gurun pagep, yan jani ajak nyai mulih, pianak nyaine, masih tulus nyai bakal lacur jani depang malu dini, apang nganti tutug abulan pitung dina, mara dadi ajak mulih. Wireh asapunika panikan dane gurun pagep, raris banggayang ipun irika, sakewanten ipun Ni Penek sareng miara. Saduk punika akeh brayan ipun ni penak rauh madelokan, tur makta pidana, pisang muah beras, anggen midanain rarene punika. Sampun puput yan asasih pitung rahina, raris tunas ipun, ajak ipun budal. Sampun pianak ipun matuuh pitung tiban, durus ipun lacur, padem pianak ipun keni gering.
Satua Puniki kaambil saking Gedong Kirtya Singaraja.

Posting Komentar untuk "Satua Bali: Jero Dalang"