Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Wacana dalam Bahasa BaliPURWAKA

Om  Swastyastu
Suksma aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa , saantukan wit asung kerta waranugraha  Ida Sang Hyang Widhi Wasa titiang  sareng kelompok prasida muputang makalah sane mamurda Analisis Wacana Bahasa Bali Buku Kelas 3 SMP“ puniki. Ring sajeroning penyusunan kriya patra puniki kelompok titiang  uning kriya patra puniki akeh kekirangannyane . 
Hasil gambar untuk wacana

Kriya patra puniki arepang kelompok titiang, sumangdena dados  penunjang paplajahan Terjemahan olih para mahasisya lan umum. Tan lali titiang sareng kelompok ngaturang suksma pisan majeng ring Bapak dosen pembimbing ring mata kuliah Terjemahan khususnyane antuk bimbingan ring penyusunan kriya patra puniki .
Pangaptian titiang mogi – mogi kriya patra puniki wenten pikenoh ipun. Asapunika prasida aturang kelompok titiang ring ida dane sinamian mangda prasida ngampurayang kekirangan ipun saha prasida ngawewehin , mecikang mangda prasida nyampurnayang kriya patra puniki.
Om  Santhi ,Santih , Santhi ,Om 


                                                                                                            Singaraja, November 2013

                                                                                                                                    Penulis,


DAGING CAKEPAN


PURWAKA.. i
DAGING CAKEPAN.. ii
ADIAYA I PAMUNGKAH.. 3
1.1  Pengawit 3
1.2  Pikobet 4
1.2.1 Jenis wacana napi sane keanggen ring imba wacana punika?. 4
1.2.2 Sapunapi analisis wacana punika ?. 4
1.3 Tetujon. 4
1.3.1 Mangda uning jenis wacana sane manggeh ring imba wacana punika. 4
1.3.2 Mangda uning ring analisis wacana punika. 4
ADIAYA II PAMAHBAH.. 5
2.1 Jenis wacana Bahasa Bali 6
2.2 Analisis Wacana. 6
ADIAYA III PAMUPUT.. 12
3.1 Ringkesan. 12
3.2 Saran. 13
DAFTAR PUSTAKA.. 13
ADIAYA I

PAMUNGKAH


1.1  Pengawit

        Wacana inggih punika satuan basa sane pinih ageng , sane paling jangkep ring ajeng lengkara utawi klausa  sane bersifat teratur, koherensif, kohesif, lan berkesinambungan , sane marupa lisan utawi tulisan lan madue pangawit lan wesana. Ring bali wenten makudang-kudang jenis-jenis wacana basa Bali manikadi wacana lisan lan wacana tulis.
      Wacana lisan ring basa bali kakepahan dados papat minakdi nyanyian tradisional, ungakapan tradisional, cerita prosa rakyat, lan retorika tradisional.  Nyanyian tradisional inggih punika pupulan gagendingan tradisional sane sampun wenten saking dumun( masa prasejarah) ring bali marupa gending- gending sanghyang lan gending-gending rare. Gagending punika makin kari kasenengin olih para janane lan gagendingan punika prasida mempengaruhi perkembangan gending-gending bali sane lianan. Ungkapan tradisional inggih punika ungkapan - ungkapan lisan  marupa paribasa ring basa Bali, minakadi  basita paribasa, pralambang basa bali, lan paribasa Bali. Retorika tardisional inggih punika suatu wentuk estetika bertutur formal ring basa Bali.
      Wacana tulis ring basa bali dados kakepahan 3 soroh. Minakadi kawi sastra , kria patra, lan parinama. Kawi sastra inggih punika pupulan karya sastra (tulis) ring krama baline, kawi sastra kakepahan dados kalih minkadi karya sastra tradisional  sane marupa kakawin, parwa, kanda, kidung, babad, gaguritan , paparikan.  Lan karya sastra moderen, sane marupa cerpen, novel, lan puisi bali. Kria patra inggih punika sasuratan ilmiah sane katulis nggen basa Bali sane marupa makalah, artikel, utawi buku. Parinama inggih punika wacane alit ring basa Bali, sane marupa peristilahan, ucapan selamat lan salam-salam kaagamaan. Ring makalah puniki jagi katelatarang indik analisis wacana basa Bali , ring buku SMP kelas IX

1.2  Pikobet

1.2.1 Jenis wacana napi sane keanggen ring imba wacana punika?

1.2.2 Sapunapi analisis wacana punika ?

1.3 Tetujon

1.3.1 Mangda uning jenis wacana sane manggeh ring imba wacana punika.

1.3.2 Mangda uning ring analisis wacana punika.ADIAYA II

PAMAHBAH


Contoh Wacana Bahasa Bali 1

KAPAGEHANG SANG ARJUNA MATAPA
RING  GUNUNG INDRAKILA
Duke nguni kacrita wenten raksasa mawasta Niwata Kawaca. Raksasa punika dados ratun raksasa tur madeg agung ring bongkol gununge, samaliha sakti pisan, nenten prasida kakaonang antuk Dewa, yaksa miwah raksasa.
Majalaran antuk kasaktian ipune, mawastu Niwata Kawaca lipia tur purun jaga ngusak-asik jagat Indralokane. Indik punika sane ngawinang para Dewa miwah Rsi parum ngigumang sapunapi antuk ngasorang Niwata Kawaca punika. Raris paparuma wenten pamutus baos, sane mrasidayang ngasorang Niwata Kawaca wantah manusa sakti tur pageh ring yasa.
Ritepengan punika wenten kapireng Sang Arjuna ngwentenang tapa ring Gunung Indrakila, mangda ngamolihang panugrahan prasida menang ring payudan. Panugrahan punika, wiakti meweh ngamolihang yening tan jati- jati pageh nglaksanayang yasa tur pageh ngulengang pakayunan Ida Bhatara Siwa sane kaapti prasida ngicen pakayunan yasan Sang Arjuna. Mawinan asapunika Ida Sang Hyang Bhatara Indra  raris ngutus widiadari Tilotama kasarengin antuk watek widiadarine sane lianan sane wenten ring kendran, jaga ngogah tapa Sang Arjuna. Wiakti ngendah pelag antuk watek widiadarine ngoda ngantos tigang rahina suene, sakemaon  makasami nenten prasida ngogah patapanidane. Watek widiadarine maksami budal ka Indra Loka nguningayang kapagehan indik Sang Arjuna matapa.
Mireng gatran widiadarani asapunika ledang purna pakayunan Sang Hyang Indra. Ida Sang  Hyang Indra taler sareng ngoda nyekenang kawiaktian kapagehan patapan Sang Arjunasakadi sane katuturang oleih watek widiadarine. Jati wiakti pageh kayun Sang Arjuna nangun tapa mangda ngamolihang sakadi tatujonne.
Malih wenten detia mawasta Simuka matemahan dados bawi ageng ngusakang patapan  Sang Arjuna. Ida Sang Arjuna raris mapatitis bawine. Duk punika Ida Bhatara Siwa sane nyukti  rupa dados juru boros taler mapatitis bawine punika. Makakalih panahe punika pateh ngencel dados asiki ring lambung bawine. Wau Ida Sang Hyang Arjuna jaga ngambil panahe, saget rauh i juru boros nambakin tur sareng ngangkenin panahe. Sareng kalih pada kukuh tambis- tambis metu yuda. Saking kapagehan kayun Sang Arjuna mikukuhin panahe punika, raris I juru boros mawali dados Bhatara Siwa. Sang Arjuna pramangkin ngaturang bakti. Irika Ida Bhatara Siwa ngajum kapagehan, raris micayang senjata mawasta panah pasupati. Sane prasida ngasorang meseh sakti.

Contoh Wacana Bahasa Bali 2
Bajang Bunga
Sabilang matemu, ia setata makenyir, sakewala tan ja seken kenyire katuju kapining tiang. Kenyir anak luh bajang ento kaliwat dangsah, ten nyidayang tiang medaang. Di kenkene ia makenyir teken cicing-cicinge di rurunge, di ane liwat dipempatane.
Tan ja kenyire ento ane ngeranayang tiang setata nletekin ia. Tan masih ulian kajegegane. Yen alihin di goba ia tan ja bes jelek, sakewala nenten masih nyidayang orahang jegeg. Muane biasa-biasa dogen, tingkahne ane tan biasa. Abesik cirin anak luh bajang ento ane setata ingetang tiang, ia setata ngaba lan nganggo bunga. Bokne kasumpangin bunga-bunga yadin ja ia tusing ka pura tur tusing ngigel, baongne masih kakalungin bunga. Ento ngawinang tiang nyambat ia bajang bunga. Lenan kin ento, Bajang Bunga totonan jemet gati mabersih-bersih. Dija ja tepukina ada leluu, jag duduka, jag jemaka, tur kaentungang ka tongosne. Tingkah ento setata ngulgul ati, ane seken-seken mangunin patakon di atin tiange, nyen sujatine ia?
Dibi sanja, Bajang Bunga ngaliwat di aepan umah tiange. Cara biasane ia majalan sambil makenyir, bokne bek misi bunga. Tiang maan nolih akejep turin makenyir, satonden macelep ka umah, nimpalin timpal tiange ane tumben malali. Buin kesepne, timpal tiange ane negak di leneng umah tiange mageluran, ngaukin timpal lenan ane sedeng ada di meten.
“Heeh, Raka, Kaler, mai…ada nak buduh teka,” keto timpal tiange I Lanying makaukan. Magrudugan timpal-timpal tiange pesu  ka lenenge.
Tiang sing bas pedas nyen ane tepukina kin I Lanying. Dingeh tiang timpal-timpal tiange suryak-suryak. Di kenkene cara nyuryakin anak main sepak bola, di kenkene cara nak ngandupin lan nagelin cicing, rame sajan dingeh tiang.
Jag sajan tiang sing madaya, ane suryakina lan andupina baan I Lanying, I Raka, lan I Kaler tuah anak luh bajang ane setata mabunga ento, ane adanin tiang Bajang Bunga. Engsek asane keneh tiange.
“Wih, da nake ketoanga, ia nak sing buduh,” tambakin tiang lan kedeng tiang make telu timpal tiange ento. I Kaler,  I Raka sada tangkejut, I Lanying cara nak nglawan. Ia ngaba  bata, limane kaenjuhin cara anak lakar matimpugan. Malaib tiang ka tongos Bajang Bungane ento, gelut tiang ia pang sing kanti kena bata. Ada telung lungan ane ngenen tiang. Tepuk tiang I Raka lan I Kaler ngisiang limane I Lanying ane matimpugan cara nak karauhan. Di subane I Lanying nengil mara lebang tiang gelutan liman tiange uli Bajang Bunga ento.
Sing  ada raos ane pesu uli bibih bajang bunga ento. Tiang masi sing pedas nepukin kenyiranne. Depang tiang ia magedi. Di subane liwat di pempatatne mare galang asane keneh tiange.
Adeng- adeng balin tiang gidat tiange, ade getih ngecir ditu. Becat tiang malaibngumbahin getih ento, tur ngubadin.
I Kaler, I Raka, lan I laying milu nutututin tiang ka umah meten. Muan I Layinge kembang lempis. Keto masi I Kaler lan I Raka, katelune mirib marasa pelih suba ngranayang tiang matatu.
“De….., alon alon  I Raka nyumunin mamunyi.
“ Sing kenken, sing kenken, engsapang suba, tuah matatu bedik, sing kenken….,” malunin tiang ngraos sambil kedek. Tiang sing nyak timpal- timpal SMA tiange ento sanget  nyesel raga. Tiang sing nyak maiyegan ajak timpal- timpal tiange ane mara matemu di subane dasa tiban mapalasan.
“ Yeh …..ne minum tehe malu, beh kanti sube  embon,” greteh tiang ngorahin. Jag cara robot katelu timpal tiange totonan nginum teh  ane uli tuni sediang tiang. Amenit, duang menit kanti limang menit sing ade ade ngraos, sing ade ane makrisikan. Tiang masih marasa sing bias nyuminin ngaros.
“De, caran tiange anak luh totonan anak buduh,” keto  I Kaler nyumunin nyumunin. Tiang nengil, milu nginum teh.
“Caran tiange ia mula buduh, man sing buduh dadi juari mapanganggo keto, ngangon bunga bek tur makalung bunga,” jani I Raka ane mamunyi.
“Ampura De, sing ade keneh tiangenyengkalen dewek Madene, berek bani kiting, bani gondong, tiang nak nimpug nak buduh totonan, tiang sing nepukin Made ade ditu,” alon lan seken I Lanying  ngraos. Tiang manggutan.
“Da to ingetanga, mai engsapang, kaden raga mabuaka uli pidan kal matemu,” keto abet tiange sambil makenyir. I Raka mangutan. I Kaler lan I Lanying nengil.
Kewale De, Made harus percaya jak tiang, jlema totonan nak mula nak  buduh,” I Kaler nyekenang.
“Aa De,  Made harus pastika, man sing keto nguda tiang nimpug timpal, nguda tiang nimpug nak seger. To mula nak buduh De,  buduh sajan De,” sayan ngerasanang munyine I Laying.
“ Saja De, to mula nak buduh, pang singulian nak buduh totonan ngranayang pasawitran ragane ane sube makelo pegat,” jani I Raka ane mamunyi sambilanga bangun uli kursine.
Banyun tiange ane uli tuni prasida tegtegan tiang, saget nagih makelplugngehang raos timpal- timpal tiange.
 Raka, Kaler , lan I Laying, kene nah. Tiang sing je pastika nawang, ape nak luh totonan saja buduh ape tusing. Sakewala ane tawang tiang, anak luh totonan sing ada ngulgul dewek ragane, ane seken tawang tiang tuah I Raka, Kaler, lan I Lanying ane ngulgul ia. Man jani tiang nakonang. Man keto unduke, nyen ane sujatine buduh?” keras tiang mamunyi. Rasayang tiang matan tiange panes, ulun atin tiange kebus, ubun- ubun tiange maluab. Rasane sing nyidayang tiang ngandegang pedih tiange buin.
Raka , kaler , lan lanying, maancitan . Tusing ngorahan apa-apa, makatelu timpal tiange magedi. Munyin mobile maguer, nyinahyang gedeg basang anak ane negakin. Nengneng tiang kanti mobil mewahe ento ilang di pengkolan pempatane.
Di matan tiange marawat semune i kaler ane soleh nganengneng ragan tiange, sambilang ngerimik.
"Ulian nak buduh totonan , cai magatan timpal , " keto abetne.
Tiang nengil, seken-seken ngresepang munyi ikaler ento. Di subane macelep ka umahne, buin tiang negak negtegang  bayu.  Nginget ngingetan awak, apa ane sujatine suba orhan tiang, ane ngranang timpal-timpal tiange magedi pedih.
"Apake saja ulian bajang Bunga totonan tiang las pegat matimpal?" patakon-patakon ento setata ngebekin tangkah tiange, tur ngater kaipian.
Ngedas lemah tiang bangun. gelas-gelas lad teh ane nyirihan taen ada tamiu enu makacakan di duur mejane. Tumben sajan tiang bangun das lemah gede. Iseng tiang pesu, dingehan tiang ada munyi krek-kerek  anak nyampat di jalane. Pedasin tiang, tepukin tiang anak bajang ane setata mabunga nympat salantang jalan sambilang magending. Edot sajan tiang kedek nyambat sara ia, sakewala ia ngancan ngajohan.
Buin kejepene, tepukin tiang anak muani mapanggo uek malihin tong sampah, ngorek -ngorek ngalih dedaran. Bakatange sisan roti, ajengan  nyatep  sajan cingak tiang  anak ento ngajeng. Di subane  suud  ngjeng majalan ia maakin tongos tiange. Negak ia di leneng sisi besikan, bekelne ane abane kagagah, buin ia madaar. Japi ja tiang tepukina di leneng buin besikan, ia sing ja ngudiang, ia kedek akejep suud keto magedi.
Sajane saget ada tepukin tiang anak muani lenan ane cara anak buduh di bale bajar di aep umah tiange, ia ngidupan tipi. Dingean tiang ia ngalih siaran berita. Buin kejepne, tepukin tiang truna-truna banjare teka pada ngaba arak. Sambilang nginem arak, saka besik trunane ento nganti- nganti kanal tipime. Munyin tipine sayan ngedenang . Munyin truna- trunane  ane magarang tipi masih sayan ngerasan. Dingeh tiang bedeg lan sakancang pakakas ane ada di banjar katepak. Ngancan peteng ngancan ram. Inguh mase tiang ningehan. Milu tiang  nyetel tipi . Di tipine kasiarang berita unduk kantor-kantor ane katunjel sakaning kalah pikada. bengong tiang ngatonang . Inget tiang ikaler , I Raka , I Lanying, Bajang bunga , lan anake ane kocap buduh totonan.
"Anak buduh tuah anak nyengkalen nak len, ane ngadug-adug, lan ngusak-asik. Rasane jani liunan anak ane buka keto , man liunan anak buduh, sinah ane sing buduh ane kaucap buduh. " Nyingakin  truna- trunane di banjar, nyingakin anak buduh ane iteh padidi , mara kresep baan tiang. Jani mara pedas baan tiang dija tongos tiange, dija tongos timpal-timpal, lan dija tongos  tongos bajang bunga totonan.
2.1 Jenis wacana Bahasa Bali

Ring wacana 1 puniki nganggen jenis wacana tulis bahasa Bali bagian kawi sastra. Santukan wacana punika nelatarang indik parwa. Ring wacana 2 nganggen jenis wacana tulis bahasa Bali bagian kawi sastra, santukan wacana punika nelatarang indik cerpen.

2.2  Analisis Wacana

Wacana I
2.2.1        Analisis wacana dalam persepektif pragmatik
a.       Tindak Tutur
Tindak tutur sane kaanggen ring wacana I inggih punika Representatif, santukan yening cingak ring artinyane representatif inggih punika tindak tutur sane kaangen ngawedarang  kasujatian ring proposisi. Sekadi conto sane kacingak ring wacana sane maosang analisis representatif minakadi Watek widiadarine makasami budal ka Indra Loka nguningayang kapagehan indik Sang Arjuna matapa.
b.      Implikatur
Implikatur sane kaanggen inggih punika implikatur konvensional, santukan implikatur konvensional nyihnayang penanda – penanda tertentu, minakadi mawinan punika, oh lan sane lianan. Sekadi conto sane kacingak ring wacana sane maosang implikatur konvensional minakadi Mawinan asapunika Ida Sang Hyang Bhatara Indra  raris ngutus widiadari Tilotama kasarengin antuk watek widiadarine sane lianan sane wenten ring kendran, jaga ngogah tapa Sang Arjuna.
c.       Dieksis
Dieksis sane wenten ring wacana puniki dieksis genah lan dieksis dauh, conto lengkara puniki prasida kacingak ring wacana minakadi Ritepengan punika wenten kapireng Sang Arjuna ngawentenang tapa ring Gunung Indrakila, mangda ngamolihang panugrahan prasida menang ring payudan.

2.2.2 Analisis wacana dalam persepektif antropologi linguistik
         a. Relegius
Nilai budaya sane manggeh ring wacana puniki nilai relegius santukan ring wacana akeh kepanggihin kruna wiadin lengkara sane nyihnayang makna relegius yening saihang ring kauripan sarahina – rahina akeh prasida kaambil pikenohnyane, minakadi: Wiakti ngendah pelag antuk watek widiadarine ngoda ngantos tigang rahina suene, sakemaon  makasami nenten prasida ngogah patapanidane. Watek widiadarine maksami budal ka Indra Loka nguningayang kapagehan indik Sang Arjuna matapa. Mireng gatran widiadarani asapunika ledang purna pakayunan Sang Hyang Indra. Ida Sang  Hyang Indra taler sareng ngoda nyekenang kawiaktian kapagehan patapan Sang Arjunasakadi sane katuturang oleih watek widiadarine. Jati wiakti pageh kayun Sang Arjuna nangun tapa mangda ngamolihang sakadi tatujonne.

Wacana II
Analisis wacana dalam persepektif pragmatik
a.    Tindak Tutur
Tindak tutur sane kaanggen ring wacana 2 inggih punika direktif lan ekspresif. Yening direktif santukan ring wacana punika wenten lengkara sane kaanggen mempengaruhi sane kaajak mareraosan. Punika wenten ring lengkara  “Da to ingetanga, mai engsapang, kaden raga mabuaka uli pidan kal matemu,” keto abet tiange sambil makenyir. I Raka mangutan. I Kaler lan I Lanying nengil. Kewale De, Made harus percaya jak tiang, jlema totonan nak mula nak  buduh,” I Kaler nyekenang. Nanging yening ening ekspresif santukan ring wacana punika wenten pengungkapan rasa panyeselan lan simpati. Punika wenten ring lengkara “Wih, da nake ketoanga, ia nak sing buduh,” tambakin tiang lan kedeng tiang make telu timpal tiange ento(ekspresi simpati), “Ampura De, sing ade keneh tiangenyengkalen dewek Madene, berek bani kiting, bani gondong, tiang nak nimpug nak buduh totonan, tiang sing nepukin Made ade ditu,” alon lan seken I Lanying  ngraos.(ekspresi penyesalan).
b.   Dieksis
Dieksis sane wenten ring wacana puniki dieksis persona, dieksis genah, lan dieksis dauh. Dieksis persona kacingak ring lengkara Edot sajan tiang kedek nyambat sara ia, sakewala ia ngancan ngajohan. Kruna ia ring lengkara punika nyihnayang kata ganti I Bajang Bunga. Sabilang matemu, ia setata makenyir, sakewala tan ja seken kenyire katuju kapining tiang. Kruna tiang ring lengkara punika nyihnayang kata ganti orang ketiga. Dieksis genah kacingak ring lengkara Dibi sanja, Bajang Bunga ngaliwat di aepan umah tiange. Dieksis dauh kacingak ring lengkara Amenit, duang menit kanti limang menit sing ade ade ngraos, sing ade ane makrisikan.
c.    Kesantunan berbahasa
   Kesantunan negatif, santukan ring lengkara wenten pernyataan sane berlawanan sareng kenyataan. Punika kacingak ring lengkara  tityang sane demen sareng anak buduh

Analisis wacana dalam persepektif antropologi linguistic
a.       Sopan santun lan etika
Nilai budaya sane manggeh ring wacana puniki nilai sopan santun lan etika santukan ring wacana yening saihang ring kauripan sarahina – rahina akeh prasida kaambil pikenohnyane, minakadi: iraga nenten dados malaksana corah sareng anak buduh. Punika kacingak ring lengkara I Lanying sane nyabatin aji bata anak buduhe ento.


ADIAYA III

PAMUPUT


3.1 Ringkesan

Sekadi sane sampun katelatarang ring ajeng, prasida karingkesang yening jenis – jenis wacana wenten wacana tulis lan lisan. Ring buku sane tyang kapanggihin wacana 1 sane mamurda Kapagehang Sang Arjuna Matapa Ring  Gunung Indrakila. Nganggen jenis wacana tulis kepahan kawi sastra bagian parwa, lan wacana 2 sane mamurda Bajang Bunga  nganggen jenis wacana tulis kepahan kawi sastra bagian cerpen.

3.2 Saran

Kelompok titiang ngaturang sinampura manawita sasuratan kriya patra  puniki dereng paripurna, wenten katuna langkung ipun, inggian ring basa basita lan aksarannyane tan  manut ring pikenoh ida dane  sinamian. Mangda ledang ngampurayang taler ledang ngwewehin mangda jangkep ring pakaryaan kriya patra selanturnyane.


DAFTAR PUSTAKA

Wisnu, Gede I Wayan. 2013. Wacana Bahasa Bali. Singaraja: Universitas Pendidkan Ganesha.
Balik, I Made dkk. 2013. Sanjiwani. Denpasar: Catur Wangsa Mandiri
Geria, I Ketut dkk. 2011. Padma. Jembrana : Tri Agung


KeywordS:
Pengertian wacana bahasa bali, makalah wacana bahasa bali

Posting Komentar untuk "Pengertian Wacana dalam Bahasa Bali"