Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato Bahasa Bali "Nyanggra Rahina Nyepi"

Ida dane para krama adat sane baktinin titiang,
Ida sang maraga sulinggih rauhing sang kasinangguh pinandita sane wangiang titiang,
Ida dane prajuru sane baktinin titiang,


Sadurung titiang nglanturang atur, ngiring sareng-sareng mangayu bagia, masrana antuk puspa panganjali umat,

"Om Suastiastu"


Inggih ida dane semeton sadarma, gung suksmaning manah aturang titiang, antuk keledangan rauh ngrentebin paruman puniki, gumanti jagi ngrembayang indik pemargin upacara upakara panyepiane sane jagi rauh. Sapunika taler tan lali titiang nunas geng rena sinampura, yan pade wenten makirang-kirang ipun ring sajeroning nyanggra mungguing kerauhan ida dane miwah para semeton titiang sinamian.

Pengastawan titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mugi-mugi Ida ledang ngicenin kerahajengan miwah kaeningan kayun, majeng ring ida dane sareng sami. Malarapan antuk Ida taler titiang prasida matemu bebaos majeng ring ida dane para semeton sinamian, gumanti ngerencanayang indik pamargin tawur kasanga druene, sane sampun kaloktah kawastanin Nyepi. Tawur agung kasanga utawi Nyepi puniki patut pisan kalaksanayang nangken awarsa, santukan jagate puniki tan mari karegedin olih parisolah manusa lokane, sane metu saking laksana, saking raos miwah saking pepineh. Punika mawinan kapatutang pisan i manusa ngadayang pacaruan anggen ngruat sakancan mala petakane, ngupahin buta-butine, mangda tan ngurebeda ring jagate.

Sadurung ngawentenang pacaruan, patut kawantenang pamlastian utawi makiis dumun ka segara utawi ka danune utawi ka tukade. Tetujon ipun gumanti masucian, nyuciang pratima-pratima, taler nyuciang raga, pamekas nyuciang kayun anggen dasar pacang nglaksanayang pacaruan tawur kasanga punika. Palaksanaan mecaru punika taler kawastanin pengrupukan, sane kalaksanayang ring catur pata utawi pempatan.

Benjangne mawasta sipeng. Ri kala sipeng punika i raga patut nglaksanayang catur brata penyepian, inggih punika : amati geni, amati karya, amati lelungan miwah amati lelanguan. Amati geni artos ipun ri kala sipeng punika tan dados mapi-mapi, minakadi ngrateng, malanjaran, ngendihang damar miwah sane lian-lianan.

Amati karya artos ipun ri tatkala sipeng punika tan dados pisan ngambil karya. Saluiring karya patut rarianang dumun, mangda teleb kayune ngastawa ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Amati lelungan artos ipun, ri wewengan rahina sipeng punika tan kapatutang ida dane malelungayan, minakadi ngrauhin semeton, malancaran miwah sane lian-lianan. Cutet ipun tan dados medal nglangkungin pekarangan utawi margi. Santukan tetujone nyepiang pekarangan, raris wenten taler krama desa sajeroning panyepian punika magingsir genah maunen-unen ring margine.

Sane kaping pamuntat inggih punika amati lelanguan, artos ipun ida dane tan dados maseneng-seneng, inakadi minum-minuman, utawi masejangan, maplalian utawi main judi tan kapatutang pisan. Larangan-larangan punika kasujatin ipun tan lian wantah neptepin pancawisayane, mangda panca indriane tan mamurti.

Nyepi punika taler marupa pagentosan tahun caka, sane tamiang i raga saking Hindu. Binanipun ring tahun Masehi malih 78 tahun kirangan.

Inggih, usan mabrata ring sipenge, benjang nyane kawastanin ngembak geni. Ngembak punika maarti lebar, dados sampun ninggalang brata. Galahe punika becik pisan anggen madarma santi utawi bermaaf-maafan, ngrauhin kulawarga miwah para semeton, pradene prasida mamangguh kalekening kayun, saling asah, saling asih miwah saling asuh.

Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang ngawedarang indik rahina Nyepi punika. Makakirang langkung antuk titiang ngaturang, titiang nunas geng rena sinampura. Makawasana titiang ngaturang parama santi.

"Om Santih Santih Santih Om"

Posting Komentar untuk "Pidato Bahasa Bali "Nyanggra Rahina Nyepi""