Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Satua Bali: Pan Kasih teken Men Kasih

Ada orah-orahan satua Pan Kasih teken Meme Kasih. Men kasih anak mula satia laki ya makurenan. Pan Kasih mase kaketo satia istri ya makurenan. Nah nasewala ya anak mula ya lacur makatektekan. Ngando nglah umah ya Bapa Kasih totonan. Umahne bapa Kasih ma jug maraab waluh. Tataaban waluh umahne Bapa Kasih. Turmaning gagaene Pan Kasih jak Men Kasih sing ja taen lenan, gegaene begbeg ya ngalih saang lonto. Pan Kasih ngalih kaalase, Men Kasih ngadep kapeken.
To begbeg kaketo peteng lemah. Petenge dogen ia mareren ngalih saang. Selemah-lemah Pan Kasih ngalih saang kaalase. Yen mareren acepok ngalih saang, ma ngando uba ya nyakan ngando uba ya ngamah. Na ento makarana Pan Kasih ajak Men Kasih selemah-lemah ngalih saang. Disubane Men Kasih suba neked di peken ngadep saang, ya suba payu ento saang Men Kasihe. Lantas ya ngenggal-enggalang mulih, suba ya tengai. Nyakan ya neked jumahne. Naa Pan Kasih masi tonden teka uli ngalih saang dialase totonan. Nah ento krana lantas ngenggal-ngenggalang Men Kasih nyakan. Apang sibarengan ya teka Bapa Kasih ya lebeng nasine. Keto tatujone Men Kasih. Na ento krana lantas jani kacarita ya Bapa Kasihe uli dialase negen saang. Uba jegjeg Ida Sanghyang Surya masi ia nu dialase ngemulihang majalan. Ana ya suba lantas maqmenggok Suryane makiken ba lingsir. Mara kacerita men Kasih lebeng ditu nasine jumah. Mara masi lantas teka Bapa Kasih uli ditu di alase. Buka patemuang, mara lebeng nasine meme kasih jug teka bapa Kasih uli alase. Buka pitudihin Widhi, nu ya di jalan samping umahne suba ya Bapa Kasih kauk-kauk, “ Memen Kasihe,awake mara teka lebeng nasine totonan, sedeng mlaha lebeng nasine”.             Na mara keto Men Kasih lantas nanjen ya ngamah kurenane. Baka Kasihe lantas ngenggal-enggalang ya ngamah. Sawireh ya suba seduk pesan uli tuni. Men Kasih masi ya seduk pesan. Nah lantas ya sabarengan ngamah ajaka luh muani. Ngenggal-enggalang sawireh ya anak seduk.
            Lantas disubane ya suud ngamah lantas matutur-tuturan ya Mmen Kasih ajaka Pan Kasih, “to kakene teka lacur awwake matemu masomah ajak Bapa Kasih. Uli mara makletuk makurenan ngando taen nepukin sadia rahayu. Aduh tanpa umah masi maumah baan punyan waluh. To keto lacur awake ajak mu makurenan sing ja ada pasuecan Ida Sanghyang Paramakawi”. Nah mara keto lantas panyelsel kurenane, Pan Kasih lantas matingetang mituduhin somahne “ da Bena keto meme maseselan nyelselang Widhi mara bena kene lacur. Mara kene bena lacur sing ngelah apa-apa tiwas makatektekan. Da bena keto nyelselang Ida Sanghyang Paramakawi a sing dadi. Anak dini digumine di Mercapada anak mula suka duka lara patine ento anak mula majalan. Yen suba sing tiwas, sugih. Pidan sugih jani tiwas. Anak pada mula keto, da bena maselselah. Nah sakewala jalan laksanayang melah memene. Da melog-melog, ngando dadi macacaya. Ngando dadi nusta, ngando dadi nyemak gelah ngando morah-orahan. Diapin lacur yen suba laksanane melah, melah lakar temuang. Nah keto nake men kasih”.
            Nah sawireh keto lantas munyine Bapa Kasih tan kocapan lantas buin semengan. Buin ngenggal-ngenggalang nrupuk suba Pan Kasih ngalih saang kema kaalase. Mes teked ditu lantas sedih masengilngilan Bapa Kasih. Ditu maplesogan inget teken dewekne lacur, ngando nepukin ngamah apa tan paumah tan papayuban apa. Ngando ngelah apa-apa. Nambat-nambat Ida Sanghyang Paramakawi, “ ee to kene lacur awake lamun jani. Ida Sanghyang Widhiwasa sing ja ada pasuecan teken kalacuran awake buka jani. Begbeg kakene awake ngalih saang lonto. Kurenan awake totonan meeh begbeg ya ngadep saang kapeken. Teke uli peken mara ya nyakan lamun jani”.
            Dening suba keto, lantas suba tengai jegjeg Suryane. Lantas suba makelo Pan Kasih totonan suba maan ya saang ategen. Buin ngenggalang lantas ia mulih. Teked suba ya jumahne. Kauk-kauk bena di padiwangan. Pan Kasih “ Men Kasih, Men Kasih awake mara teka, suba nengok ai suryane. Mee uli tuni awake suba lempor bayun awake. Jug seduk beloran pesan awake”.
            “ a too apa seduk-seduk. Awake mara kane mulang aruan. Suba tengai pesan mara payu saange. Bilang katanjen saang ngando ada meli. To keto lacure awake demen madadagang, “ nah da bena malu maselselah da malu pedih. Bin abosbos lakar lebeng nasine. Mara mulang aruan”. Mara keto munyin kurenane, Men Kasih sumingkin pakidepane Bapa Kasihe totonan.”meh to kene kapatutan awakne sing ja taen melog-melog sing ja taen mamaling manyaruh. Masi kakene lacure sing ja ada paica Ida Sanghyang Widhiwasa”. Nah to keto panyelselne pamunyine Bapa Kasihe. Lantas Men Kasih ngenggal-enggalang buin nyakan. Tan kocapan, lebeng lantas nasine Meme Kasih, “na Pan Kasih, anak suba lebeng nasine. Nah mara lantasang lautang amahin ibane. Uling tuni ngorang ngarimpeng seduk basange lue totonan. Nah mara jemak piringe mai ngamah. Awake masi balaran pesan basang awake uli tuni sampe teka kene lingsir. Ngando nepuk-nepukin ngamah nasi awake teka kene. Nah jalan jani adeng-adengang ibane ngamah”. Lantas ngincem ngamah ajaka dadua. Akilo ajaka dadua ya atengah babokoran atengah laleper ia nyakan. Meh basange bes kaliwat seduk. Ajaka dadua jug suba telah tan ngando pagantulan apa-apa kayang jukut kayang sambel. Apa sing ja ada. Keto isin anake seduk luwe. Di subane suud ya ngamah ajaka dadua buin ya matuturan. Lantas Pan Kasih jani nutur teken Men Kasih “ e Men Kasih awake tuni apang bena anake buka mu nawang kasangsaran awake di alase. Maplengsagan sedih makingkingan awake ditu dialase. Makelo mareren awake ngalih saang, inget teken lacur dewek awake. Nyambat-nyambat Ida Sanghyang Widhiwasa ditu. Masi sing ja ada apa. Jeg suung samun ngando ja ada apa-apa. Legu maclengingan ngando ada. To keto lacure. Nah madak-madak apang enggal buin lemahane. Lakar awake buin majalan ngalih saang. Anake buka mu semeng kemu madagang kapeken. Pang lebeng  semengan nasine. Awake kereng seduk pesan teka uling alase”.
            Nah suba majalan lantas Bapa Kasih buin ya kaalase. Teked ditu dialase suba ngejoh-johang ya ngalih saang. Dening suba tiban-tibanan ya ngalih saang. Sampe penyalah kayune ditu di tengah alasse. Buin ya teked ditu dialase buin ya maketengsagan nambat-nambat Ida Sanghyang Widhiwasa, “ to kene kelacuran titiang Ratu Penembahan. Nawegang titiang nunas lugra. Paicain titiang anak uka titiang sandang pangan kasugihan amah titiang. Ngando mresidayang titiang ngamah. Yan titiang nenten ngrereh saang meriki ka alas-alase. Na ngando bisa-bisa titiang ngamah apa”.
            Keto aturne panambat-nambat Bapa Kasihe. Meme masi sing ada clengingan apa. Sampe suba ngebah Isa Sanghyang Surya, ya mesel saang ngenggal-ngenggalang ya mulih. Teked ya jumah Bapa Kasih buin ya lantas ngemalunin memen Kasih nyaga di padiwangan. Dening semengan suba suud madagang ditu dipeken. Semengan ya maan meli baas. Sampe mapagin kurenane. Teke dipadiwangane” a enggal-enggalang Bapa Kasih pejang saange, nasine anak suba uling semengan lebeng. Enggalang bane amahin”. Aketo munyin Meme Kasihe.
            Nah ento kerana lantas ngenggal-enggalang Bapa Kasih ngejang saang. Lantas ngentungang caluk madik. Lantas ya ngamah ngemol-emol kapaon. Aketo anak mula lacur sing ja ngelah apa tiwas makatektekan. Umahne ento tatabanan waluhe anggona payuban ento. Sambilanga ngamah madaar ajaka dadua ngeling pasengilngilan. Ngeling sedih ajaka dadua. Meeh to keto anake sedih inget teken ibane lacur sing ja ngelah apa-apa.len yeh mata pakrodok, len ya ngamah ciplak-ciplak. Tan caritanan lantas ya suba suud ngamah. Buin mani semengane buin Pak Kasih kemu kaalase, di beten punyan bangsinge ditu Pan Kasih maplingsagan mambat-mambat Ida Sanghyang Widhiwasa, “ Ratu Sanghyang Widhiwasa, titiang sampun med idup sapuniki kanarakan sedih sangsaran titiange ngando ngamah-amah. Nunas titiang sandang pangan kesugihan Ratu Betara”.
            Mara keto lantas panambat-nambatne Pan Kasih, dening Ida Sanghyang Widhiwasa anak mula Ida sueca. Ledang teken anak sane panglaksana ane dharma ane patut sing ja taen ja corah. Na masiluman lantas Ida Sanghyang BhataraSiwa dadi lalipi agung.ambul gedene ento ditu di bangsinge. Lantas masabda wakia lalipine ento. Nah kene pangandika Ida Bhatara Siwa sane dados lalipi agung, “ ne jani awake buka mu Bapa Kasih sawireh makelo pesan anake buka Bapa Kasih tiwas nektek sing ngelah-ngelah umah. Sakewala sing ja taen lepas anake buka Bapa kasih teken parilaksanane ane patut darma. Keto kerana jani nira mapasueca ngicen wara-nugraha anak buka Bapa Kasih. Men keto jani apa katunas Bapa Kasih?” Mara keto pangandikan sabdan Ida Bhatara dados lalipi. Lantas masaut Bapa kasih, “ E titiang nawegang nunas lugraha Bhatara Sanghyang Widhiwasa. Bas sapuniki kelacuran miskin titiange ten ngelah napi. Enggih mangda titiang sugih sadina ngreped titiang ngelah gedong pajagerger. Pipis mangda liu napi luire sakancaning barang carik tegal abian apang titiang liu pesan ngelah Ratu Bhatara”.
            “ nah dening keto pengidihmune. Nah jani anake buka nira mapasueca teening mu. Nah kema lautang bena mulih mapituturin kurenane, dening pada satia laki pageh teken kapatutan ajak dadua luh muani. Nah kema lautang enggalang mulih!”
            Mara keto pangandikan Isa Sanghyang Widhiwasa dados lalipi. Ngenggalang lantas maketengsongan mulih Pan Kasih. Ngenggal-enggalang tan carita sing ja ngaba buin saang to ya mulih. Saget teked ya jumah, nu bena diwangan kauk-kauk ngaukin kurenane, “ Men Kasih Men Kasih!”
            “Apa kauk-kauk nu joh?”
            “ Mai bena malu jang nasine anu jakan totonan, baanga orta, awake maan orta melah pesan!”
            Mara keto lantas munyine Pan Kasih jug pejanga aruan nasine teken Men Kasih, “Apa ortane, melah teka ne?”
            “ oo kene Men Kasih. Awake ibahu maan yasa teken Ida Sanghyang Bhatara Widhiwasa dadi lalipi agung ento ditu dibangsing bahingine. Ditu Ida masabda wakia ngicen kasugihan, jani bane lakar sugih. Yen awake jani mekeneh gedong pajagerger, pipis sing kodang-kodag nyang kertas liyu pesan awake ngelah”.
            “nah lamun keto lan tegarang kenehang omongang tegarang pang ngelah gedong pajegerger!”
            Mara keto munyin somahne lantas Pan Kasih jengah lantas ngoncarang, “ A madak awake apang ngelah gedong pajegerger”.
            Prajani ada gedong pajegerger. “ Apang ngelah pipisawake karung-karungan nyang kertas!” Ma ribuan desa ribuan jug ada pipis pasalekeh. Keto paican Ida Bhatara memeh prajani sugih ngareped. Sing ja ada nyanan pada kasigihane totonan. Nah disubane ya sugih makelo yen suba kudang taun sugihne ya mupuang kasugihan, lantas nutur Men Kasih, “ Bapane to kene rasan anake sugih sing ja kuangan apa. Makeneh pipis jeg akuda, makeneh ngamah suba singja kuangan baas jakan. Len pesan ipidan dugas lacur awake teken ajak naune makatektekan ngando ngamah-ngamah apa. Beehhh kene kasukan anake sugih sing ja kuangan apa”.
            Mara keto munyine Men kasih lantas masaut Pan Kasih, “ Pes saja pesan buka munyin engkone. Awake masi mara bgrasayang anake sugih. Ento kene rasan legan sugihe. Sing jataen ada ngrasayang sugih kakene awake. Uli cenik mara ngrasayang sugih kakene”.
            Sawireh suba keto lantas munyin Men Kasihe ajake Pan Kasih jug lega pagrukguk. Yen kudang tahun kaden makelone ya mupuang kasugihan teka buin mentik pakenehane pan Kasih ajaka Men Kasih kacelepin ban loba angkarane gede pesan. “ Bah Men Kasih merasa kuang kasugihane amone awake ajak mu. Suba singja kuangan apa kewala apang dadi Raja apang dadi Bupati anake buka engko”. Keto munyine Pan Kasih, loba angkarane bes gede, suba sugih, apang buin dadi Raja dadi Bupati.
            Nah mara keto lantas kenehne, buin nglajang kema malaib ka alase nudunang bangsinge ene gede ipidan totonan. Buin neked ditu maplengsagan, “ Inggih ratu, Ratu Bhatara Widhiwasa titiang mangkin kari kakuwangan kalegan kasukan manah titiange ratu Panembahan. Mangda titiang kasukan manah. Mara keto buin panunasane Pan Kasih kabawesang ban Ida Panembahan Bhatara, “ bah ne Bapa Kasih anak sing ja saja anak dharma, sing ja anak pageh ya teken kasugihan, mara sugih amonto buin ya nagih mapinunas apanga dadi Raja”.
            Kala ditu lantas Ida Bhatara, “ Bah kene anake loba kaangkaran apang buin dadi raja dadi Bupati”. Ne lantas Ida Bhatara bendu, Sanghyang Titah Ida bendu. Titahanga totonan Bapa Kasih ane ngranayang mabalik lantas tatujuan Bapa Kasine. Beneh buin tiwas makatektenan tusing ngelah apa. Ngando ngando ngamah. Too keto isin anake loba angkara mula kaketo. Ida Bhatara Widhiwasa anak mula Ida wikan. Nah ento krana jani misi cara kakecap Idang Sanghyang Aji Amaga-ne totonan. Nyen ja malaksanan ala, ala katemu. Nyen ja malakasana Ayu, ayu katemu.
            Ne jani denin Pan Kasih malaksana pamragat ala jug ala katemu jani. Nah ento kranane ia tiwas makatektekan buin. Puput amonto kasatuaang  Bapa Kasih ajak Men Kasih.

Satua Puniki kaambil saking Gedong Kirtya-Singaraja kaketik malih olih Eka Ferdiana Dewi
           

Posting Komentar untuk "Satua Bali: Pan Kasih teken Men Kasih"