Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Dialog Drama Nganggen Basa Bali.Om swastyastu,
Ida dane sareng sami, sane mangkin titiang jagi ngicenin imba indik dialog drama sane nganggen basa Bali. Dialog punika nganggen basita paribasa (Peribahasa) ring unteng bebaosan puniki. Diolog puniki nyaritayang indik jatma sane ngarsayang kasmaran utawi nyalanin tresna. Lempas sareng carita sane wenten ring drama puniki wantah kaanggen imba kemanten. Tatujone mangda prasida uning tur prasida nganggen basita paribasa rikala mabebaosan utawi magegonjakan sareng sawitra miwah sane lianan, nggih mangda nenten akeh nelasang galah durusang wacen manten ring sor puniki.
 
Putu                 :         Yee.., Luh Wayan, sedeng luunga bli matemu ngajak iluh dini,
                                  nak ngujangin to Luh?
Luh Wayan     :         Tiang negak-negak gen bli,
                                  Bli Putu kal kija ?
Bli Putu           :         Sing kija, dadi bli negak dini luh?
Luh Wayan     :         Dadi mai dini negak bli
Bli Putu           :         Luh Wayan, iluh tumben tepuk beli, jani jeg sakadi bangsing di
                                  banjar, bedeg majemuh di baleran
                                  (Langsing buin lanjar, jegeg buin lemuh magoleran)
Luh Wayan     :         Ahhh.., Bli Putu ngae-ngae deen, munyine alus buka gamongan kladi
                                  jahe, ( omongan dadi gae)
Bli Putu           :         Tusing keto luh, munyin beline tusing ja care kukur matapa
(tutur sing ada apa) nanging beli mamunyi care kukur mapeti  tutur sane sujati)
Luh Wayan   :           Ah! tiang tetep tusing percaya ngajak beli, setondeng ade bukti.
Bli Putu         :           Nahh.. jani beli tusing ngidang ngebuktiang tresnan beli, nanging
          yen buin makunyit di alas ditu beli lakar muktiang sujatine beli mawayang
gadang teken iluh
Luh Wayan   :           Nah kal antos tiang, jani tiang lakar mulih malu Bli.
Bli Putu         :           Alon-alon ngih luh, bli sadia ngantos iluh,
 Sapisan luh Luh Wayan magedi, lantas teka luh camplug.
Luh camplug : Tumben makunyit dialas ngajak beli ,jek sekadi bunga sandate       selayu-layune miik,mongken dakine beli tepuk tiang bagus.
Bli Putu         :Luh Camplung,rayuan iluhe sekadi panah arjuna ,mare nembak                               langsung ngeneein,nanging da buka taluhe disisi putih di tengahne  kuning raos manis nanging ragane makaon.
Luh Camplung:         Ih beli tiang ngomong ane sujatine, suba makelo tiang ngantosang  beli sekadi lutung ngidamaman bulan .
Bli Putu           :         Beli tuah isin enyuh ane wayah ,bocok tusing ja bagus .
Luh Camplung:         Yadiastun beli ngomong keto nanging ring manah tiange beli ne      paling utama .
Midum            :         Ampura luh beli anak suba mebunga layu ngajak Luh Luh Wayan.
Luh Camplung:         Ih Luh Luh Wayan to ae beli keto muane buka tain sampi ujanan     demenan beli?
Bli Putu           :         Yadiastun Iluh ngorang keto tiang tetep mewayang gadang ngajak              Luh Luh Wayan  nah jani beli lakar mulih.
Luh Camplung:         Beh eda ja beli metaluh nyuh teken tiang,nah megedi ba jani beli     tingalin buin pidan enken penadine.
Luh Camplung sebet lan magedi lantas manine Bli Putu matemu ngajak Luh Luh Wayan.
Bli Putu           :         yeh Luh Luh Wayan saja buka anake ngoraang jaja godoh mewadah          ingke yen be jodoh tusing lakar kije.
Luh Luh Wayan        :           engken bli yening mula saja bli mewayang gadang teken tiang.        Nah, jani buktiang munyin bline to.
Bli Putu           :         Luh Luh Wayan niki wenten bunge cempake ane sakadi tresnan beli           lantang tuah teken adi.
Luh Luh Wayan        :           inggih tiang nyak nerima bungane ne. nangging tiang takut yening  suba nganten buka sesonggane pegat batu tusing dadi atepang              buwin.
Bli Putu           :         nah beli seken sujati tresna teken I Luh Luh Wayan, Luh jani ajake ja          melali apang tresnan iragane langgeng kawekasan.
Lantas Luh Luh Wayan lan Bli Putu melali.

Di subane dingehe Bli Putu mademenan ngajak Luh Luh Wayan, Luh Camplung sakit
hati lan luas ke balian.
Luh Camplung :        uduh beli Bli Putu, apang tawang beli setegeh gunung sedalem pasih           tresnan tiang tusing kal mati. Ne mangkin tiang lakar ngalih         dadong rerod apang sida ngenen beli guna-guna.
Lantas neked Luh Camplung di umah balian ane madan Jero Bekung.
Luh Camplung :        Jero Balian tiang wenten pikobet ngajak anak muani. Tiang              mewayang gadang tekening iye. Nangging iya cara lele yening             paakin setata nyakitin tiang.
Balian Bekung :        pech cening ento pikobet ane aluh baan meme meragatang kadi       rasa madingang telapakan lima.
Luh Camplung :        ne jani tiang mekita jero apang  ngae I Luh Wayan apang buduh,     buka siape sambuhin injin kilang kileng sing nawang ape.
Balian Bekung :        oh keto.. nah jani meme ngae I Luh Wayan buduh lan ngae Bli Putu            sareng I Luh Wayan mepalasan.
Lantas jero Bekung memantra.
Balian Bekung          :           ne jani dadi be cening mulih bin mani tingalin penadine ajake           dadua ento.
Lantas Luh Camplung mulih lan benjangan nyane Bli Putu ngalih Luh Wayan.
Luh Luh Wayan :      (bingung), adi tresnan tiang jani teken bli Bli Putu sing ada. Dibi     tiang tresna nangging jani tusing ade rasa.
Bli Putu           :         yeh Luh Monkeg, nguda iluh inguh ados pikenoh I Luh buka keto.
Luh Luh Wayan        :           ah, tiang tusing mewayang gadang buwin tiang ngajak beli, tiang    merasa med teken beli.
Bli Putu           :         adi keto luh? Beli tresna teken I Luh. Adi kene penampi I luh teken            beli. Beli ten nyak pegat teken I luh

Luh Luh Wayan        :           mih, beli jek care becice ujanan, munyi doen gelahange, tiang tusing nyak buain ajak beli. Beli mesuluh malu, apang sing cara wewangsalane, tai belek tai belenget, mare jelek, mare inget.
Bli Putu           :         yeh, iluh madi keto ngomong? De je memunyi cara entikan aongnge, mullah pesu, sekadi anake ngomong ngawag- ngawag, sane nenten medasar antuk pepineh.
Luh Luh Wayan        :           nak mule saja tiang sube emed ajak beli, megedi je beli, suwud ngalih-ngalih tiang beli.
Lantas Bli Putu megedi ke balian.
Sesepuh           :         yeh, cening wenten pikobet napi cening mai? Madi cening bengong? Buka sampi mebalih gong.
Bli Putu           :         tetujon tiang meriki, jagi metaken indik gegelan tiang. Santukan tiang ibi memadu tresna, nanging jani lempas tekening titiang.
Sesepuh           :         oh, keto cening, yen keto, jani meme nunasang ubad, apang gegelan cening mewayang gadang buwin ajak cening, meme mebesen de pesan cening, sekadi betaluh mekejang jemak, kekuane ampel-ampelan, kaden aluh ngalih somah, di tuane maseselan. Ento anake luh kaliwat tresna teken cening, tuah anak bikasne, mabuyung sampi, mapi-mapi kasih, di mekelone nyakitin.
Bli Putu           :         nggih meme, tiang nunas mangde luh Luh Wayan, mewayang gadang malih ajak tiang.
Lantas Bli Putu metemu ajak luh Luh Wayan
Luh Luh Wayan        :           yeh beli, ampura tiang ngomong keto dibi ngajak beli, tiang maseselan.
Bli Putu           :         nah de ento sebetange, beli tusing je gedeg. Amongken je luh gedeg ajak beli, beli tetep tresna ajak iluh.
Lantas luh camplung ningalin Bli Putu ngajak luh Luh Wayan, luh camplung ngalih men bekung
Luh Camplung:         jero punapi niki, tenguda Bli Putu lan luh Luh Wayan sekadi kedis jalake.setate padaduan memadu kasih jani.
Balian Bekung:         dije tepuk cening iye ajak dadue, nah jani meme ningalin, kenape iye bise padaduanan jani.
Lantas balian bekung memantre.
Balian Bekung          :           oh ento iye suba ada ne ngubadin buin, nah jani meme ker ngalang anake ani ngubadin ento.


Om Santih, Santih, Santih Om

3 komentar untuk "Contoh Dialog Drama Nganggen Basa Bali."

gustu ipa3 Kamis, 11 Mei 2017 pukul 09.26.00 WIB Hapus Komentar
GAK ADA YG BARU BLI?
Unknown Rabu, 24 April 2019 pukul 16.55.00 WIB Hapus Komentar
Suksma beli
Unknown Senin, 25 April 2022 pukul 07.59.00 WIB Hapus Komentar
sg ade ne baru?